بیمارستان امام سجاد شهریار- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
تلفن مستقيم
65221205
داخلي 293
تلفن  و نمابر انتقادات و پيشنهادات:
65224050
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام سجاد شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=42.11139.42023.fa
برگشت به اصل مطلب