دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیر بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مدير بيمارستان: جناب آقای رحمت اله معماري

سابقه خدمت: