دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رییس بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ریاست بیمارستان : جناب آقای دکترمسعود ميرزايي

سابقه خدمت: